Start .

Miasto Chełmno realizuje projekt pod nazwą ,,Modernizacja kinoteatru Rondo na szeroką działalność Chełmińskiego Domu Kultury”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

oś priorytetowa: Region przyjazny środowisku, działanie: Ochrona i rozwój zasobów kultury oraz z budżetu miasta.

.

O PROJEKCIE

Nazwa beneficjenta: GMINA MIASTO CHEŁMNO

Tytuł projektu: Modernizacja kinoteatru Rondo na szeroką działalność Chełmińskiego Domu Kultury

Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: Region przyjazny środowisku, działanie: Ochrona i rozwój zasobów kultury: 1 982 814,24 zł (przyznane decyzją Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 17/779/17 z dnia 4 maja 2017 r.)

Całkowita wartość projektu: 4 134 070,97 zł

Przedmiotem projektu jest modernizacja i przywrócenie pierwotnych funkcji obiektowi kultury- kinoteatrowi Rondo, wyłączonemu z użytkowania ze względu na zły stan techniczny. Założenia przedmiotowego projektu zmierzają do zatrzymania degradacji obiektu objętego Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami oraz odtworzenia funkcji kinoteatru Rondo wraz z nadaniem mu nowej funkcji animacji i aktywizacji kulturalnej, co jest też zgodne z założeniem zapisów „Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020- Plan Modernizacji 2020+”, która zakłada, że obiekty kultury mają być multifunkcjonalne i pełnić zadania placówek rozwoju społecznego. Tym samym można uznać że Chełmiński Dom Kultury rozpocznie działalność w nowym obszarze animacji i aktywizacji kulturalnej, co stanie się jego kompetencją kluczową- unikalną na mapie zarówno Miasta, jak i Powiatu.
Ponownie też zacznie realizować zadania związane z upowszechnieniem kultury.
W ramach projektu planuje sie wykonanie prac na zewnątrz budynku oraz jego wnętrzu wraz z instalacją urządzeń projekcyjnych.

Cel ogólny:

Poprawa warunków do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego i spójności obszaru poprzez zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Cel bezpośredni:

Zwiększenie atrakcyjności i dostępności oferty Chełmińskiego Domu Kultury poprzez adaptację i modernizację energetyczną kinoteatru Rondo na cele prowadzenia działalności kulturalnej.

Cele szczegółowe:

 • rozwój oferty kulturalnej Chełmińskiego Domu Kultury w kierunku upowszechniania kultury
 • zwiększenie dostępności kultury na terenie Miasta,
 • aktywne zapobieganie wykluczeniu kulturowemu,
 • wsparcie procesów rewitalizacji społecznej realizowanej na terenie Miasta poprzez rozbudowę oferty kulturalnej i wzrost uczestnictwa mieszkańców w kulturze,
 • skupienie w obiekcie działań integracyjnych, reintegracyjnych, aktywizacyjnych i animacyjnych,
 • poprawa stanu technicznego budynku objętego Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami. Obiekt jest zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskiej B1. Budynek od ul. Młyńskiej ujęty jest w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków,
 • poprawa stanu technicznego obiektu i odtworzenie jego historycznych funkcji,
 • poprawa komfortu i bezpieczeństwa użytkowania korzystających z obiektu osób,
 • poprawa ładu przestrzennego w centrum Miasta,
 • efektywne wykorzystanie obiektów kultury,
 • reaktywacja kinoteatru na terenie Miasta,
 • zwiększenie zatrudnienia w sektorze kultury,
 • przystosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Rezultaty projektu

Rezultaty to korzyści, jakie wynikną dla Beneficjenta oraz zidentyfikowanych grup docelowych bezpośrednio
po zakończeniu projektu, w związku ze zrealizowanymi działaniami.
Zidentyfikowano następujące rezultaty projektu:

 • zwiększona liczba wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Chełmiński Dom Kultury,
 • zwiększona dostępności i jakość wydarzeń kulturalnych na terenie Miasta,
 • aktywizacja, animacja i integracja mieszkańców poprzez uczestnictwo w kulturze,
 • odtworzona historyczna funkcja kinoteatru Rondo,
 • utworzona nowoczesna przestrzeń na cele prowadzenia działalności kulturalnej i aktywności obywatelskiej,
 • efektywne wykorzystanie obiektów kultury,
 • zatrzymana degradacja obiektu objętego Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami (obiekt jest zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskiej B1; budynek od ul. Młyńskiej ujęty jest w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków),
 • reaktywowany kinoteatr na terenie Miasta,
 • możliwość korzystania z oferty kulturalnej realizowanej w budynku przez osoby z niepełnosprawnościami,
 • utworzone 2 nowe miejsca pracy.

Stan istniejący

Potrzeba realizacji niniejszego Projektu wynika z bardzo złego stanu technicznego obiektu kinoteatru Rondo, obiektu objętego Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami. Obiekt jest zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskiej B1. Budynek od ul. Młyńskiej ujęty jest w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków. Obiekt wymaga natychmiastowej interwencji. Budynek istniejący składa się z dwóch zasadniczych brył- wcześniejszej bryły na rzucie trapezu o wymiarach 13,5 x 39,11m z salą widowiskową (z 1915 r.) oraz z później dobudowanego hallu na rzucie koła o wymiarach 16,83x 19,99 m (lata 70. XX w.). Obiekt jest częściowo podpiwniczony i nakryty dachem dwuspadowym nad bryłą z salą widowiskową i dachem płaskim na rotundzie. Ściany murowane z cegły pełnej, stropy piętra i poddasza drewniane. Dach o konstrukcji drewnianej pokryty papą na deskowaniu. Obiekt ściśle przylega do budynku hotelu i część pomieszczeń hotelu znajduje się na wysokości piwnicy kina. Obecnie budynek posiada piwnicę, parter, I piętro i II piętro. Główne wejście zlokalizowane jest przy ul. Dworcowej. Do budynku przylegają także: sklep i stacja transformatorowa- obiekty parterowe.

.

GALERIA

.

KONTAKT

Beneficjent:

Operator projektu:

Gmina Miasto Chełmno

ul. Dworcowa 1

86- 200 Chełmno

tel.(+48) 56-677-17-17

fax (+48) 56-677-17-74

Adres e-mail: biuro informacji

www.chelmno.pl

Chełmiński Dom Kultury

ul. Dworcowa 40a

86-200 Chełmno

tel./fax (+48) 56-686-48-08

www.chdk.pl

Nazwa beneficjenta GMINA MIASTO CHEŁMNO

Tytuł projektu: Modernizacja kinoteatru Rondo na szeroką działalność Chełmińskiego Domu Kultury

Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: Region przyjazny środowisku, działanie: Ochrona i rozwój zasobów kultury: 1 982 814,24 zł

(przyznane decyzją Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 17/779/17 z dnia 4 maja 2017 r.)

Całkowita wartość projektu: 4 134 070,97 zł

Modernizacja kinoteatru Rondo na szeroką działalność Chełmińskiego Domu Kultury

Cel projektu: Zwiększenie atrakcyjności i dostępności oferty Chełmińskiego Domu Kultury poprzez adaptację i modernizację energetyczną kinoteatru Rondo na cele prowadzenia działalności kulturalnej.

PRZED REMONTEM

LISTOPAD 2017

GRUDZIEŃ 2017

STYCZEŃ 2018

LUTY 2018

MARZEC 2018

KWIECIEŃ 2018

A
A
A

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.