Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Chełmińskim Domu Kultury


O UTW Aktualności Regulamin Władze Dokumenty Galeria Wycieczki

Cele działalności UTW:


Upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych, aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych, poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów, ułatwianie kontaktów z instytucjami takimi jak służba zdrowia, ośrodki kultury, ośrodkami rehabilitacyjnymi i innymi, angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska, podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów.REGULAMIN
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
Chełmińskiego Domu Kultury
Z dnia 8 października 2019 roku


I. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chełmnie działa w oparciu o statut Chełmińskiego Domu Kultury i wypełnia zadania w zakresie kultury, dotyczące organizowania różnorodnych form edukacji kulturalnej.

II. Cele działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmnie.
1. Upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych.
2. Aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych.
3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów.
4. Ułatwianie kontaktów z instytucjami takimi jak służba zdrowia, ośrodki kultury, ośrodkami rehabilitacyjnymi i innymi.
5. Angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska.
6. Podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów.

III. Struktura organizacyjna.
1. Organem prowadzącym Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chełmnie jest Chełmiński Dom Kultury.
2. Uniwersytetem kieruje dyrektor ChDK.
3. Za całokształt działań Uniwersytetu odpowiedzialny jest koordynator do spraw Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmnie powołany przez dyrektora.
4. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chełmnie współpracuje z pracownikami naukowymi gwarantującymi wysoki poziom merytoryczny wykładów i seminariów.
5. Organem nadzorującym działalność merytoryczną Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmnie jest Rada Naukowa składająca się z samodzielnych pracowników naukowych oraz przedstawicieli organizatora (wybierana bezterminowo).
6. Organem przedstawicielskim Słuchaczy jest Rada Słuchaczy.

IV. Kryteria naboru uczestników.
Słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmnie może zostać każda osoba w wieku przedemerytalnym, rencista, emeryt i pozostałe osoby starsze bez względu na poziom wykształcenia, zamieszkałe na terenie gminy miasta Chełmna, które pragną poszerzyć swą wiedzę, rozwijać zainteresowania oraz brać czynny udział w życiu kulturalnym i społecznym miasta oraz złożą stosowną deklarację i dokona wpłaty wpisowego.

V. Rada Słuchaczy.
1. W skład Rady Słuchaczy wchodzi 5 - 6 osób wybranych na Ogólnym Zebraniu Słuchaczy.
2. Rada Słuchaczy na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę i w miarę potrzeb: sekretarza i skarbnika.
3. Kadencja Rady Słuchaczy trwa 3 lata akademickie.
4. Zadaniem Rady Słuchaczy jest:
VI. Prawa i obowiązki Słuchacza Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
1. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku mają prawo do:


2. Słuchacze zobowiązani są do:


3. Słuchacze UTW mogą zostać skreśleni z listy słuchaczy w wyniku:


4.Wniosek o skreślenie z listy Słuchaczy składa Rada Słuchaczy UTW.
5. Osobie skreślonej z listy słuchaczy przysługuje prawo odwołania się do dyrektora Chełmińskiego Domu Kultury, od decyzji Rady Słuchaczy, w terminie do dwóch tygodni od otrzymania pisemnego powiadomienia.
6. W przypadku rezygnacji z zajęć lub skreślenia z listy słuchaczy, organ prowadzący nie zwraca czesnego.
7. Warunkiem uczęszczania w zajęciach jest posiadanie ważnej legitymacji słuchacza Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmnie.
8. Każdy Słuchacz otrzymuje indeks i legitymację Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmnie.

VII. Finanse, baza lokalowa, obsługa.
1. Organizator Uniwersytetu Trzeciego Wieku zapewnia:


2. Środki finansowe na działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmnie pochodzą z:


3. Wysokość czesnego jest corocznie ustalona przez organ prowadzący.
4. Nadzór nad gospodarką finansową Uniwersytetu Trzeciego Wieku sprawuje księgowość Chełmińskiego Domu Kultury.

VIII. Zmiany treści regulaminu dokonuje organ prowadzący w porozumieniu z Radą Słuchaczy.Kliknij aby przewinąć do góry strony.

Wykonanie: A. Nowak