Skip to content

Oriental Lake 2022 – Regulamin

16 lipca zbliża się wielkimi krokami i już nie możemy się doczekać spotkania z Wami 😄 a tymczasem udostępniamy dla Was regulamin imprezy:

REGULAMIN IMPREZY PLENEROWEJ
ORIENTAL LAKE

Ośrodek Wypoczynkowy nad Jeziorem Starogrodzkim 16 lipca 2022, godz. 13.00 –6:00.

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Imprezy jest Chełmiński Dom Kultury, 86-200 Chełmno, ul. Dworcowa 40a.
2. Impreza ma charakter kulturalny, odpłatny, organizowany na terenie otwartym.
3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym tereniew czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.

II. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie Imprezy

1. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się wchodzenia do kąpieliska osobom nietrzeźwym, z wyłączeniem uczestników Imprez towarzyszących odbywających się na wodzie.
2. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
3. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego Organizator Imprezy może wezwać uczestnika Imprezy do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w Imprezie wezwać do opuszczenia przez niego terenu Imprezy i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.
4. Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu Imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, a niezależnych od organizatora włącznie z odwołaniem imprezy.
5. Organizator może zmienić program pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedzenia i rekompensaty.
6. Organizator może odmówić wstępu na Imprezę osobie, u której stwierdzono posiadanie napojów alkoholowych, będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
7. Zabrania się wstępu na Imprezę osobom posiadającym broń oraz inne przedmioty niebezpieczne: fajerwerki, petardy (w tym hukowych), materiały pirotechniczne.
8. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy Organizatora. Zdjęcia, które w myśl art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. 1994 nr 24, poz. 83) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych Chełmińskiego Domu Kultury lub przekazywane mediom.
9. Uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości, że na Imprezie przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność.
10. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas Imprezy.
11. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
12. Regulamin obowiązuje przez cały okres trwania Imprezy, tj. 16.07.2022r., godz. 13.00-6:00.13. Udział w Imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.
14. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy Regulamin nie traktuje, jak również prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
15. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora www.chdk.pl będzie również dostępny w miejscu Imprezy.

8. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy Organizatora. Zdjęcia, które w myśl art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. 1994 nr 24, poz. 83) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych Chełmińskiego Domu Kultury lub przekazywane mediom.9. Uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości, że na Imprezie przebywa na własne ryzykoi odpowiedzialność.10. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas Imprezy.11. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnychza bezpieczeństwo i porządek.12. Regulamin obowiązuje przez cały okres trwania Imprezy, tj. 16.07.2022r., godz. 13.00-6:00.13. Udział w Imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.14. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy Regulaminnie traktuje, jak również prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.15. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora www.chdk.pl będzie również dostępny w miejscu Imprezy.

Skip to content