Skip to content

Praca: Specjalista ds. promocji (1/2 etatu)

Poszukujemy do naszego składu specjalisty/specjalistki ds. promocji. Co proponujemy? Pracę w wymiarze 1/2 etatu, zatrudnienie od września, pracę w młodym, rozwijającym się i otwartym na nowe inicjatywy składzie 🙂 Czego oczekujemy? Doświadczenia, umiejętności samodzielnej pracy i tworzenia strategii marketingowej.

Szczegółowe informacje:

BIP – ogłoszenie


Specjalista ds. promocji w Chełmińskim Domu Kultury w Chełmnie

1. Opis stanowiska:
a) Stanowisko – Specjalista ds. promocji
b) Miejsce pracy – Chełmiński Dom Kultury w Chełmnie
c) Wymiar czasu pracy – ½ etatu
d) Zatrudnienie – od 1.09.2021r.

2. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie wyższe lub średnie – preferowane marketing, reklama, Public Relations, zarządzanie, dziennikarstwo (w przypadku wykształcenia średniego – minimum 2 letni staż pracy w dziale marketingu, promocji lub podobnym),
c) pełna zdolność do czynności prawnych i pełnienia praw publicznych,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
f) nieposzlakowana opinia,
g) doświadczenie w samodzielnej realizacji projektu promocyjnego lub doświadczenie w branży marketingowej – samodzielne planowanie i prowadzenie działań marketingowych,
h) znajomość przepisów prawnych z zakresu:
– Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2020, poz. 194 z późn. zm.);
– Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.  U.  z  2021  r. poz. 1062 z późn. zm.).

3. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca w niepełnym wymiarze czasu pracy na ½ etatu w równoważnym systemie czasu pracy,
b) stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na drugim piętrze budynku Chełmińskiego Domu Kultury, wyposażonym w meble i urządzenia biurowe,
c) praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin dziennie,
d) praca w terenie.

4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
d) oryginał kwestionariusza osobowego,
e) kserokopie świadectw pracy,
f) inne dokumenty dotyczące posiadanych kwalifikacji i umiejętności,
g) portfolio oraz pisemna koncepcja funkcjonowania na stanowisku, w oparciu o zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy (max. 1 strona A4 czcionka Calibri – 12),
h) podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych,
j) podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych,
k) mile widziane referencje z poprzednich miejsc pracy.

BIP – załączniki

5. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Chełmińskiego Domu Kultury, ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno lub pocztą na adres Chełmińskiego Domu Kultury (liczy się data wpływu do siedziby Chełmińskiego Domu Kultury) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.08.2021 r. do godz. 15.00. Na kopercie proszę dopisać „Dotyczy naboru na wolne stanowisko: Specjalista ds. promocji”. Dokumenty, które wpłyną do Chełmińskiego Domu Kultury po określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Skip to content