Skip to content

Zapytanie ofertowe – Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej oraz wykonanie instalacji elektrycznej głównego wyłącznika prądu p.poż. oraz pożarowej klapy dymowej w budynku Chełmińskiego Domu Kultury.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Chełmińskiego Domu Kultury zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej oraz wykonanie instalacji elektrycznej głównego wyłącznika prądu ppoż. oraz pożarowej klapy dymowej w budynku Chełmińskiego Domu Kultury.

1. Termin składania ofert: do dnia 22.11.2021 r. do godziny 12:00
2. Miejsce składania ofert: 
Chełmiński Dom Kultury, ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno
3. Forma składania ofert: 
Oferta nadesłana pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego
4. Termin realizacji zamówienia: 
do dnia 31.12.2021 r.
5. Warunki udziału w postępowaniu: 
Złożenie oferty na Formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego w terminie wraz z Kosztorysem ofertowym wykonanym na podstawie Dokumentacji Projektowej oraz Kosztorysów Przedmiaru Robót stanowiących załączniki nr 2, 3, 4, 5 do Zapytania Ofertowego.
6. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: 
Cena
7. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: 
pod nr tel. 56 686 48 08 lub adresem e-mail: sekretariat@chdk.pl
8. Wybór oferty nastąpi zgodnie z: 
Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/2021 Dyrektora Chełmińskiego Domu Kultury z dnia 04.03.2021 r.

Wszelkie informacje oraz załączniki dostępne są na stronie BIP.

Skip to content